תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים ל…. enterview (להלן: “האתר”) . מפעילי האתר (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).

האתר משמש כאתר תדמיתי ומכירתי אשר מציע, (בין היתר) למכירה שירותים קורסים ומוצרים שונים (להלן יחד: “המוצרים” ו/או “הסחורה” ו/או “השירותים”) ומספק מידע.

1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

1.3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

1.4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

1.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר במפורש.

1.6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

1.9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

1.10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת, ללא הגבלה של סוג התוכן וצורתו.

1.11. חל איסור מוחלט להשתמש בכל סוג של סקריפט, רובוט, תוכנה, זחלנים ודומיהם מכל סוג שהוא על גבי האתר ו/או השרת ללא אישור מראש ובכתב.

1.12. כל גולש נדרש להגיע בתום לב ובמידה ומצא טעות / דבר שאינו תקין, יצור קשר בinfo@en.z-a.co עם הפרטים הרלוונטיים ע”מ לאפשר תיקון של הבעיה.

1.13. המועד והמידע שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד והמידע הקובעים לכל דבר.

1.14. האתר עושה כל מאמץ לשמור על זמינות גבוהה, אך אינו יכול להבטיח זמינות מתמדת לרבות במקרים של הפסקת חשמל, תקלות תקשורת אינטרנט עדכונים וכל סיבה אחרת.

2. הרשמה לאתר

2.1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

2.2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

2.3. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, יוכל לבצע איפוס סיסמא באמצעות הכתובת הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

2.4. פרטי המזמין יכולים להתעדכן בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

2.5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

2.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.6.1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

2.6.2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

2.6.3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

2.6.4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

2.6.5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.7. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים לתקנון זה

3. רכישת שירותים ומוצרים באתר

3.1. רכישת השירותים והמוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו וכל פרט נוסף הנדרש בשאלון הרלוונטי.

3.2. על ההזמנות יתכן תהליך בקרה לוודא כי השירות ו/או המוצר שנרכש מתאים ללקוח, ובו תתבצע שיחת אישור, שבא תיבדק התאמת השירות ללקוח, התאמה למועדים וכל התאמה נוספת אפשרית.

3.3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

3.4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

3.5. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3.6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

3.7. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, יופנה המזמין לתשלום ורק לאחר אישור וביצוע התשלום כפי שיובהר בסעיף התשלום, הפעולה תאושר ותצא לפועל.

3.8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

3.9. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצון המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו לביצוע העסקה בנוסף ליצירת קשר מצד הנהלת האתר.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

4.1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות ישרכרט עסקים ( דרך ICREDIT) ו/או פיי פאל ו/או כל שירות אחר כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

4.2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

4.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

4.4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

4.5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

4.6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעי דיגיטלי או באמצאות נציג טלפוני לשם השלמת העסקה או ביטולה.

4.7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי ו/או המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

4.8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

4.9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

4.10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

4.11. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

5. אספקה והובלת מוצרים פיזיים

5.1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

5.2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

5.3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.
זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

5.5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל באופן סביר למציאת פתרון חלופי וככל שלא ימצא פיתרון תהה הנהלת האתר רשאית לבטל את העיסקה, .

5.6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

5.7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

5.8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

5.9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

5.10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

5.11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

5.11.1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

5.11.2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

5.11.3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

5.12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

5.13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

5.14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

6. ביטול רכישות מצד המזמין

6.1. מוצר פיזי

6.1.1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

6.1.1.1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל info@en.z-a.co

6.1.1.2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

6.1.1.3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

6.1.1.4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

6.2. קורסים

6.2.1. ניתן לבטל מכל סיבה שהיא עד 7 יום לפני מועד תחילת הקורס ולקבל החזר מלא פרט לדמי ההרשמה.

6.2.1.1. מ6 ימים לפני מועד תחילת הקורס ועד תחילתו, בתנאי שלא נפתח הרשאות הצפיה ונשלחו החומרים, החזר של 90% בניכוי דמי ההרשמה

6.2.1.2. לאחר תחילתו ו/או פתיחת הרשאות ו/או שליחת החומרים, המוקדם מבניהם לא יינתן החזר כספי.

6.3. שירותים / פגישות ייעודיות

6.3.1. ניתן לבטל מכל טעם שהוא עד 2 ימי עסקים ממועד הפגישה הראשונה שנקבע בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 שח לפי הנמוך מבניהם.

6.3.2. ניתן לדחות מועד פגישה בתאום מראש של יום עסקים

6.3.3. ביטול או אי הופעה בהתראה קצרה מיום עסקים תחייב תשלום מלא.

7. קורסים

7.1. כל קורס ו/או שירות שנרכש באתר הינו אישי וזכויות השימוש בגינו הינן אישיות למשתמש אשר צוין בהזמנה ולו בלבד. זכות זאת ואינה ניתנת לשיתוף או להעברה ו/או להמחאה בחלקה או כולה ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

7.2. בהזמנת קורס, המזמין מאשר בנוסף לתקנון זה גם את תקנון הקורס(ככל שקיים) כפי שמופיע בדף המוצר.

7.3. לאחר התחלת הקורס ופתיחת הרשאות להשתתפות ו/או לצפייה בתכנים לא ניתן לקבל החזר מכל סיבה שהיא.

7.4. אין לתת או להעביר הרשאות גישה לאף אדם אחר ו/או לקנות במשותף, ואין להקליט ללא אישור בכתב.

7.5. בעת הפרעה בקורס ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או כל פגיעה בחברה, תתבצע חסימה של הלקוח מגישה לתכנים וכן מהמשך השתתפות, ולא יינתן החזר כספי, מבלי לגרוע יכולת לתבוע סעדים נוספים כנגד הנזק.

7.6. תוקף הגישה לקורס הוא לשנה ממועד ההתחלה.

7.7. מותנות זכויות שימוש אישיות בלבד בחומרי העזר של הקורס ללא הגבלת זמן.

8. ביטול רכישה מצד החברה

8.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

8.2. למעט בגין השבת סכום העסקה בהתאם לתנאי הביטול, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

8.3. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק, עקב חוסר אספקה, עוגמת נפש, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8.4. מוצרים פיזיים

8.4.1. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

8.4.2. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך.

8.5. קורסים

8.5.1. בביטול עד מועד התחלת הקורס ופתיחת הגישה, החזר מלא כולל החזר דמי ההרשמה.

8.5.2. במידה ולמועד מסוים לא יהיה מינימום נרשמים רשאית החברה לבטל או לדחות את המועד.

8.5.3. בביטול לאחר תחילת הקורס ופתיחת הרשאות הגישה, מסיבות שאינם קשורות בהתנהלות המזמין – ינתן החזר יחסי בניקוי דמי הרישום.

8.6. שירותים ופגישות יעודיות

8.6.1. בביטול לפני מועד הפגישה הראשונה ינתן החזר מלא

8.6.2. בביטול לאחר הפגישה הראשונה, ינתן החזר יחסי.

9. זכויות יוצרים

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

9.2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת הקורסים, שירותים ומוצרים, המידע הניכלל, תיאור ועיצוב וכל פרט אחר הקשור לחברה.

9.3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.co ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

9.6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

10. אחריות

10.1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

10.2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

10.3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא מהסתמכות הגולש או מי מטעמו על המידע המפורסם באתר או שהתקבל בע”פ או בכל צורה שהיא לרבות הקורסים ושהאר השירותים בתשלום או שבאינם בתשלום , כל המסתמך עושה את זה על החלטתו הבלעדית ואחריותו הבלעדית.

10.4. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

10.5. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. סודיות ופרטיות

11.1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו באתר ו/או בדרך מאובטחת אחרת .

11.2. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) לסוגיו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11.3. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא במקרים המפורטים להלן:

11.3.1. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

11.3.2. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה;

11.3.3. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר או במסגרת חברת בת- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

11.3.4. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

11.3.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

11.3.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

11.3.7. את קורות החיים / החשבון ברשתות הפומביות, באם הנירשם מחפש עבודה.

11.3.8. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. למעט פרטיי כרטיסי אשראי, שאינם מאוחסנים אצל החברה.

11.4. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

11.5. הרשמה או מילוי טופס באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו באחזקת החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

11.5.1. לצורך מתן שירות ללקוח.

11.5.2. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

11.5.3. לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

11.6. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

11.7. כאשר המבקרים משאירים תגובות באתר יתכן ונאסוף את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, את כתובת ה-IP של המבקר, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן שלו כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל, בלי או בנוסף לשירות חיצוני.

11.8. כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו’). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי ‘עוגיות’, להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

11.9. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, החברה עושה מאמצים לשמור על המבקרים והלקוחות, לדוגמה – נתוני התשלום והאשראי מעובדים דרך שירות מקצועי (ישרכארט) ולא נשמרים באתר. אך אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לחברה כל אחריות בשל כך ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.10. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם מהאתר / רשימת תפוצה (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; (ד) קבלה או מחיקה של מידע(. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות) יודיעו על כך בכתב בשליחת דואר אלקטרוני לחברה ל- info@en.z-a.co

12. אבחון התאמה לשירות וטפסי צור קשר

12.1. האתר מספק שאלון ראשוני ובו מספר שאלות בנוגע לגולש ורצונו.

12.2. בעת השלמה ומילוי שאלון זה, הגולש מאשר יצירת קשר של נציג / איש מכירות מהחברה, ביצירת הקשר יתכן בירור והשלמת פרטים, והצעת שירותים מתאימים.

13. תגובות, משרות ותכנים שמפורסמים ע”י גולשים ו/או כל גורם שאינו מטעם החברה

13.1. אסור לפרסם כל תוכן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק הישראלי, ו/או שניכלל בהגדרות הבאות – בעל אופי מיני בוטא, אלים, גיזעני, מאיים, מוציא לשון הרע, הסתה, פוגע בפרטיות או ברגשות הציבור, כל עבירה פלילית או אזרחית, תוכן פירסומי או מסחרי, ללא זכויות קניין , תכנים הפוגעים או עלולים לפגוע בכל צד לרבות צד שלישי, תכנים בעלי ווירוסים/ נזוקות / קוד זדוני, תוכן שאינו רלוונטי מכל טעם שהוא.

13.2. החברה רשאית למחוק / לסרב לפרסם / לחסום כל תוכן ו/או מפרסם אשר מפר את הכללים ו/או פוגע או עלול לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבילעדי של החברה בכל זמן.

13.3. במידה וגולש מוצא חומר שאינו עומד עם הכללים, ו/או ראוי שלא יהיה באתר מתבקש להודיע על כך לאתר בכתובת info@en.z-a.co בצרוף כל המידע הרלוונטי כולל פרטי יצירת קשר.

13.4. יודגש כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

13.5. בהעלאה של קבצים לרבות תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת נתונים רגישים כגון מיקום (EXIF GPS)

13.6. המשתמש מצהיר כי כל תוכן שמפורסם על ידיו על גבי האתר הוא קניינו ואינו מפר אף זכות של צד שלישי ונותן לבעל האתר באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה רישיון שימוש מלא בו לשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר, לרבות הצגתו באתר ובמקומות נוספים.

14. דין ושיפוט

14.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

14.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

14.3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

דילוג לתוכן